Author Archives: KKG PAI SUMEDANG

UNDANGAN RAPAT KKG PAI

Disampaikan kepada seluruh Ketua KKG PAI Sumedang juga Panitia PENTAS PAI 2011 dimohon hadir pada acara rapat pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 pukul 08.00 WIB bertempat di Aula Kementerian Agama . Substansi: Uang Kontribusi, membawa daftar nama peserta lomba (dibuktikan dengan berita acara hasil PENTAS kec./ SK juri), Technical Penjurian.

Tambahan: Lomba-lomba yang dilaksanakan dalam rangka HAB Kemenag, kaos gerak jalan, dan kedinasan lainnya.

Terima kasih.

Iklan

DAFTAR URUTAN UNDIAN PENTAS PAI 2011

Berikut adalah daftar urutan pemanggilan peserta untuk seluruh mata lomba PENTAS PAI SD tingkat Kab. Sumedang tanggal 21 Desember 2011 yang diundi pada hari Senin tangal 14 November 2011 bertempat di aula Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.

Silakan download link berikut:
Label_Ruangan_Pentas_2011
Form_Pendaftaran
Undian_Pentas

Bagan_CCA
Daftar_Peserta_CCA
Maqro_MTQ

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009

Berikut adalah Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 beserta lampirannya. Bagi yang memerlukan, silakan download link di bawah ini!
PERMENPAN_GURU_FINAL
LAMPIRAN-1-PERMENPAN
LAMPIRAN-2-PERMENPAN
LAMPIRAN-3-PERMENPAN
LAMPIRAN-4-PERMENPAN
LAMPIRAN-5-PERMENPAN
LAMPIRAN-6-PERMENPAN
LAMPIRAN-7-PERMENPAN
LAMPIRAN-8-PERMENPAN

NOTULA RAPAT KKG PAI KABUPATEN TANGGAL 28 JULI 2011

• Segera susun program kerja 2011-2012 (materi prioritas: penguatan 4 kompetensi guru, ekstra kurikuler)
• Segera susun perencanaan PENTAS PAI dan realisasikan di kecamatan. (PENTAS adalah Pekan Keterampilan dan Seni PAI sebutan lain untuk Sapta Lomba)
• Intensifikasi PAI di bulan Ramadhan
• Penawaran bahan seragam batik untuk seluruh GPAI se-kabupaten (mohon konfirmasinya)

PESERTA PENTAS PAI UTUSAN KAB. SUMEDANG 2011


DANGDING DA’WAH

PangabéDangding Da’wah ini kami angkat ke blog ini, dikarenakan isinya syarat dengan tuntunan agama.

Bait-bait syair pada Pupuh ini, belum pernah dipublikasikan di media apapun, yang merupakan hasil karya original Almarhum Ki Béngkok (Bapak E. Memed bin Wikarma) yang tiada lain adalah bapak dari Admin Blog KKG PAI Sumedang ini.

Beliau dilahirkan di Desa Jambu Kec. Conggeang Kab. Sumedang pada tahun 1932 dan menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Sabtu, 3 Januari 2004 (11 Dzulqo’dah 1424 H.) pada pukul17.30 WIB di RSU Sumedang.

Berikut sebagian dari dangding-dangding yang pernah digubahnya sebelum wafat, diantaranya:

1. MIM PITU (M.7) – (PUPUH SINOM)

Mim pitu nu kacarita
Aksara mim tujuh yakti
Ari éta papayanna
Minum madat maén maling
Anu opat ngahiji
Ibarat dulur sakandung
Da éta mah panasaran
Mun geus migawé nu hiji
Teu sugema lamun teu tepi ka opat

Padahal nya éta pisan
Bibit buitna berewit
Matak timbul kajahatan
Karacunan anu tadi
Saena para wargi
Omat ulah rék katipu
Mokaha ngasaan arak
Pék ngicip-ngicip saeutik
Engkéna mah éta jadi katagihan

Atawa nu dicampuran
Saperti ubar reujeung Bir
Éta gé taya bédana
Sanajan ukur saeutik
Tetep matak balai
Kadé ulah rék kaliru
Mokaha da pikeun ubar
Teu sieun pédah saeutik
Omat pisan ulah boga tékad halal

Ari nu disebat madat
Ngaran ayeuna narkotik
Ku pangarang ditambahan
NARKOTITKA éta uni
Ari hartos sayakti
Nagara téh bakal runtuh
Mun jalma-jalma teu iman
Takwa kanu Maha Suci
Sanajan pél matak mabok narkotika

Ari hartosna NARKOBA
Pangarang ngaran ngaganti
Éta ku basa daérah
Supaya jadi kaharti
Hartosna hiji-hiji
Ngaran-ngaran obat éstu
Éta teh anu dilarang
Ku nagara jeung agami
Éta pisan nu ngaruksak kana akhlak

Rumaja reujeung barudak
Jadi korban éta bukti
Urang kudu bisa nyegah
Saha baé anu bukti
Migawé éta sidik
Ku kituna urang hayu
Babarengan ngabasmina
Sangkan nu ngarora tingtrim
Tina bahya narkoba narkotik arak

Madon anu kalimana
Hubungan pameget istri
Teu karana akad nikah
Ijab kobul ti pa Wali
Éta éstu dipahing
Teu nurut tuladan Rosul
Bakal aya madorotna
Dina sanggeusna ngajadi
Enyaéta istri téh osok bangkayak

Tah éta mun kajadian
Anu kacarios tadi
Bapa téh kedah waspada
Nartibkeun dimana lahir
Mun bayina lalaki
Éta hukumna éstu
Hartosna moal tiasa
Terus wali nampi waris
Nu istri gé teu waris teu diwalian

Kanggo ngalereskeun éta
Asal sadar éta gampil
Ulah aya basa éra
Éta pasrahkeun ka hakim
Margi mun asal wali
Bari lain anu nyalur
Éta téh taya hartosna
Pasid nikah ngandung harti
Sami baé hukumna téh éta jinah

Margina pang kedah sadar
Ari bayi éta suci
Henteu aya kalepatan
Kolotna nu lepat yakin
Tah kitu para wargi
Ayeuna téh urang hayu
Kudu pada haradéan
Sangkanna ulah ngajadi
Kajadian anu awon balukarna

Anu sok jadi masalah
Upami putrana istri
Dina parantos déwasa
Tepung jodo ulah sulit
Kari pihak lalaki
Mun hayang sah tikah éstu
Ijab kobul éta tikah
Ku walina wali hakim
Margi kanggo turunan nu saterasna

Kanggo nyegah kajadian
Anu matak jadi sulit
Putra-putri tos déwasa
Sing caket kana agami
Ku sepuhna utami
Kedah sina nyiar élmu
Nya élmu soal agama
Supaya dirina ngarti
Bisa apal kanu halal sareng haram

Mun kaayaan darurat
Barudak tos sapakolih
Énggal baé diakadan
Ku wali najan di bumi
Kituna bapa wali
Kedah terang sarat rukun
Nu salapan pasal téa
Pinasti bakal ngajadi
Mun teu terang mungkur baé ka ulama

(Pangabé, 31/01/2002)

2.    Lamdasa (L.10) – (PUPUH MAGATRU)

Dangdanggula poma ulah lali
Ari nafsu pangajakna ala
Ngolo kawas ka nu gélo
Baku tukang panglulu
Ngangajak lampah pamali
Lamun urang ngawula
Tangtu ilang malu
Temahna jadi mamala mantak lali
Paribasana paduli
Lamun aya nu nyela

3.    LANSIA (Lanjut Usia) – (Pupuh Mijil)

Ari wajib éta angka hiji
Ari sunnah enol
Najan loba sunnah dipigawé
Tapi wajibna kaluli-luli
Éta taya harti
Ibadahna gugur

Rukun Islam éta lima wajib
Sami pada nyaho
Tapi ummat teu kabagi kabéh
Kawajiban pikeun fakir miskin
Éta ngan kabagi
Ngan saukur tilu

Syahadat Sholat éta kabagi
Puasa Romadlon
Ari zakat jeung munggah haji téh
Jejeg lima éta keur nu sugih
Sangkanna ngajadi
Haji anu mabrur

Fakir miskin tong ngarasa sedih
Sa-pédahna lowong
Teu boga ganjaran nu dua téh
Mungguh Gusti sifat welas asih
Masihan pangganti
Asal maké élmu

Amal urang asal maké ilmi
Ngéléhan sodakoh
Éta ogé sami zakat baé
Tapi haté kudu sing beresih
Ulah sulit ati
Komo jadi catur

Ari munggah haji fakir miskin
Dipasihan wartos
Dina amanat khutbah Jum’at gé
Haji fakir sareng raya miskin
Urang kudu hadir
Jum’ah sing khusyu

Aduh Gusti Anu Maha Asih
Sim abdi rumaos
Tékad ucap lampah téh campoleh
Beurang peuting henteu ngeunah cicing
Bari loba nyiar-nyiar pangabutuh

Pangabutuh keur hirup di lahir
Ibadah mah poho
Paribasa teu kaburu baé
Leuheung sunnah éta teu kaberik
Tampolanna wajib
Éta teu kaburu

Ayeuna mah ku abdi kapikir
Na rék gawé naon
Anggahota geus sagala lémpér
Anggur éling ka Nu Maha Suci
Modal nyiar ilmi
Nyembah ka Yang Agung

Margina mah ari tholab ilmi
Sajabina ngartos
Ganjaranna éta leuwih gedé
Niat indit bari khusyu ati
Dugi ka gék calik
Dosa téh murudul

Laleungitan kitu mungguh Gusti
Tapi ulah sombong
Sanajan enggeus cupar papancén
Tapi urang kudu sing taliti
Nu jadi panyakit
Dina ngolah élmu

Ngamalkeun élmu téh kudu ta’dhim
Hartosna tawadlo
Ucap lampah kudu dépé-dépé
Cara kitu pinasti kapanggih
Rupaning panyakit
Nu ngaruksak élmu

Ujub ria éta ieu aing
Rasa manéh nyaho
Ka batur sok nganggap sepélé
Henteu naliti diri pribadi
Anggur nalungtik
Kasalahan batur

Lamun kitu téh kana pinasti
Kajadian garot
Maksud alus hasilna téh goréng
Jalmi saé di payuneun Gusti
Nu rumasa laip
Teu ngarasa alus

4.    SALAH HARTI – (PUPUH MIJIL)

Loba jalma kaprah salah harti
Pajahkeun  téh gélo
Padahal mah musibah éta téh
Henteu éling kana purwadaksi
Ku kersaning Gusti
Enggoning keur hirup

Pangarang nukilna tina hadits
Waktos Rosululloh
Sareng sohabat mendak nu aéb
Aya jalmi anu bubuligir
Teu nganggo sacewir
Pakéan nu nyarung

Sohabat nyarios itu gusti
Aya anu gélo
Saur Rosululloh éta sanés
Éta mah jalmi anu teu éling
Kaleresan kénging
Musibah nu Agung

Nu gélo mah éta anu éling
Sarta bari nyaho
Lampah goréng keukeuh dipigawé
Henteu ngarti embung nyiar ilmi
Tara daék ngaji
Teu ari ku ripuh

Ayeuna urang hayu naliti
Diri téh ditaros
Kaasup naon atuh urang téh
Naha kaasup jalmi nu ngarti
Sarta bari éling
Atawa burung                   

(Pangabé, 5 – 01 – 2002)

5.    SILOKA (Irung Mancung) – (PUPUH PUCUNG)

Irung mancung dieunteupan laleur tilu
Ditepak teu beunang
Eunteup ka nu biwir jebléh
Huntu tonggar dieunteupan bango butak

Siloka téh éta aya dua simbul
Mangrupi pangajak
Kana goréng reujeung hadé
Éta kitu nu kapendak ku pangarang

Naon atuh ari éta simbul irung
Anggahota badan
Anu salilana jéntré
Tara bohong anu sakur kapanggihna

Réntétanna reujeung laleur anu tilu
Hartos laleur éta
Ucap, lampah, reujeung haté (iman)
Salilanan migawé dinu jalan hak.

Najan digoda ku anu mantak untung
Hasil lampah salah
Ukur ceurik meper haté
Nafakuran akibat nu kahareupna

(Hartos tonggar):
Naon atuh ari éta simbul huntu
Nyatana pangucap
Ngawengku baham éta téh
Komo pisan ieu mah jeung bari tonggar

Gawéna téh ngan ukur ngomongkeun batur
Anu tanpa guna
Keur diri reujeung nu sanés
Nyaéta anu disebutna ngupat

Simbul bango lamunna pareng ngajentul
Sukuna sabeulah
Napak sabeulah méréngkél
Éta ciri, éta simbul ajaran nu sifat ahad

Huntu tonggar anu tadi geus kasebat
Najan diajakan
Ka ajaran sifat ahad gé
Tetep butek dolim poék pamikiran

Kasimpulan nu ka-hiji keur nu jujur
Najan diajakan
Laku lampah anu goréng
Tetep tagen dina pamadegannana

Nu ka-dua laku lampah nu teu jujur
Jalma tukang salah
Salilana embung éléh
Gawéna téh ngan ukur meunang sorangan

Na kumaha lamunna ari ari geus kitu
Kari urang pasrah
Sumerah kana papastén
Saé awon éta téh takdir pangéran

HASIL KEJUARAAN PENTAS PAI SD JAWA BARAT III DI SOREANG 15-17 APRIL 2011

Berikut kami sampaikan hasil kejuaraan Pentas PAI Jawa Barat III di Soreang Kab.Bandung pada tanggal 15-17 April 2011.

LAPORAN KETUA PENTAS PAI III TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT

SOREANG, 15-17 APRIL 2011

بـســــــــــــــــــــم ا للـه ا لرحمــن ا لرحيـــم

Ketua PENTAS PAI III TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT, dengan ini melaporkan :

A. Kegiatan ini bernama PENTAS PAI yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 APRIL 2011 di KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BANDUNG

B. Peserta PENTAS PAI III diikuti oleh siswa-siswi SD dari 17 Kabupaten 6 Kota yang ada di Propinsi Jawa Barat (3 Kota tidak mengikuti.)
1. Kabupaten Majalengka
2. Kabupaten Cianjur
3. Kabupaten Tasik Malaya
4. Kabupaten Sukabumi
5. Kabupaten Ciamis
6. Kabupaten Sumedang
7. Kabupaten Cirebon
8. Kabupaten Subang
9. Kabupaten Bekasi
10. Kabupaten Karawang
11. Kabupaten Kuningan
12. Kabupaten Indramayu
13. Kabupaten Bandung Barat
14. Kabupaten Bandung Induk
15. Kabupaten Bogor
16. Kabupaten Purwakarta
17. Kabupaten Garut
18. Kota Bogor
19. Kota Bandung
20. Kota Cimahi
21. Kota Tasik Malaya
22. Kota Banjar
23. Kota Bekasi

Yang tidak Mengikuti Kegiatan:
1. Kota Sukabumi
2. Kota Cirebon
3. Kota Depok

C. Maksud dan tujuan diadakan PENTAS PAI tingkat Provinsi Jawa Barat ialah :

1. Media untuk memperkokoh jalinan silaturahim dalam upaya menopang ukuwah islamiyah terutama di kalangan pengurus KKG PAI Provinsi Jawa Barat, pengurus KKG PAI Kabupaten, KKG PAI Kecamatan, Guru PAI Sekolah Dasar, yang bertujuan sama yaitu memajukan pendidikan Agama Islam.

2. Sebagai Wadah menumbuhkan semangat perjuangan dalam upaya mewujudkan generasi Islami masa depan yang cerdas beriman dan Bertaqwa sesuai dengan (UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional)

D. TEMA KEGIATAN
“Melalui Pentas PAI Jawa Barat Kita Tingkatkan Kreativitas Siswa dan Ukuwah Islamiyah“

E. MATERI LOMBA
1. Lomba Penguasaan Materi PAI atau Cerdas Cermat
2. Lomba Hifdzil Qur’an atau Hafalan surat-surat Pendek
3. Lomba Ceramah Atau Pildacil
4. Lomba Kaligrafi
5. Lomba Qasidah
6. Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an dan Saritilawah
7. Lomba Shalat Barjamaah

F. JUMLAH PESERTA
1. Lomba Penguasaan Materi PAI atau Cerdas Cermat 23 Regu 69 orang
2. Lomba Ceramah Atau Pildacil                                                               46 orang
3. Lomba Hifdzil Qur’an atau Hafalan surat-surat Pendek             46 orang
4. Lomba Kaligrafi                                                                                            46 orang
5. Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an dan Saritilawah                   92 orang
6. Lomba Shalat Berjamaah                                                                         69 orang
7. Lomba Qasidah sebanyak 20 Regu                                                   300 orang
Jumlah             668 orang
8. Panitia dan pembimbing                                                                        399 orang
9. Penggembira                                                                                               690 orang
Jumlah Keseluruhan                                                                            1.757 orang

G. TROPHY YANG DIPEREBUTKAN

1. Tropy Bergilir dari Wakil Gubernur Jawa Barat
2. Tropy Juara Umum
3. Tropy Juara per Bidang Mata Lomba

H. UCAPAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA :
1. Gubernur Jawa Barat
2. Wakil Gubernur Jawa Barat
3. Bupati Kabupaten Bandung
4. Kementrian Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kementrian Agama Kabupaten Bandung
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
8. Ketu KKG PAI Kabupaten Se-Propinsi Jawa Barat
9. Para Kepala UPTD yang ada di Kabupaten Bandung
10. Para Pengawas Sekolah TK SD yang ada di Kabupaten Bandung
11. Para Kepala Sekolan SD yang ada dikabupaten Bandung
12. Panitia Pentas PAI Tingkat Propinsi dan Kabupaten Bandung
13. Semua pihak yang telah membantu suksesnya Pentas PAI III Tingkat Provinsi Jawa Barat

Demikian laporan ini kami sampaikan, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan Pentas PAI III Tingkat Propinsi Jawa Barat ini.

Ketua Pelaksana

Salman Munawar, S.Pd.I
NIP. 195907101981091002

Bandung, 16 April 2011
Sekretaris

Abdul Rachman, S.Pd.I
NIP. 150313650

PANITIA PENTAS PAI III
TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2011
KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KKG PAI)
PROPINSI JAWA BARAT
Sekertariat : Jl. Veteran No.161 Telp. (0264) 9111456 Purwakarta 41118
========================================================

KEPUTUSAN
PANITIA PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 08/Pan.Pentas PAI III JABAR/ IV/2011

Tentang:
PENGESAHAN JUARA PENTAS PAI III TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

بـســــــــــــــــــــم ا للـه ا لرحمــن ا لرحيـــم

Ketua Panitia PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT setelah:

MENIMBANG : Dan seterusnya

MENGINGAT : Dan seterusnya

MEMPERHATIKAN : SK para Dewan Juri PENTAS PAI III TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengesahkan para Juara PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT susunan Juara Lomba (terlampir).
Kedua : Merekomendasikan untuk mewakili Jawa Barat pada Pentas PAI Nasional adalah:
1. Pildacil Puteri dari Kabupaten Bandung
2. MTQ dan Saritilawah Putera dati Kabupaten Cianjur
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI   :          BANDUNG
PADA TANGGAL   : 16 APRIL 2011

 Ketua Pelaksana,

Salman Munawar, S.Pd.I
NIP. 195907101981091002

Sekretaris,

Abdul Rachman, S.Pd.I
NIP. 150313650

Tembusan :
1. Ketua KKG PAI Provinsi Jawa Barat
2. Ketua KKG PAI Kabupaten Bandung

===============================================

Lampiran SK Nomor : 08/Pan.Pentas PAI III JABAR/ IV/2011

PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

1. CERDAS CERMAT

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara  I Kabupaten Cirebon 11 1700
Juara  II Kabupaten Ciamis 8 1300
Juara III Kabupaten Bandung 22 1050
Harapan I Kabupaten Garut 25 1200
Harapan II Kabupaten Cianjur 4 1100
Harapan III Kota Banjar 17 800

2. HIFDZUL QUR’AN PUTRA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 270
Juara II Kabupaten Bandung 22 265
Juara III Kabupaten Bogor 23 262
Harapan I Kota Bogor 1 258
Harapan II Kabupaten Tasikmalaya 5 258
Harapan III Kabupaten Sukabumi 6 257

3. HIFDZUL QUR’QN PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Tasikmalaya 5 270
Juara II Kabupaten Garut 25 265
Juara III Kabupaten Ciamis 8 259
Harapan I Kabupaten Cirebon 11 258
Harapan II Kabupaten Bandung 22 255
Harapan III Kota Bekasi 19 254

4. PIDATO PUTRA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cirebon 11 253
Juara II Kabupaten Sukabumi 6 250,5
Juara III Kabupaten Sumedang 10 245,2
Harapan I Kabupaten Subang 12 244,3
Harapan II Kota Tasikmalaya 9 242,6
Harapan III Kabupaten Majalengka 3 239,5

5. PIDATO PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Bandung 22 253,3
Juara  II Kabupaten Purwakarta 24 252
Juara III Kabupaten Indramayu 20 251
Harapan I Kota Bekasi 19 250
Harapan II Kota Tasikmalaya 9 247,7
Harapan III Kabupaten Bandung Barat 21 246,5

6. KALIGRAFI PUTRA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 180
Juara II Kabupaten Cirebon 11 170
Juara III Kabupaten Ciamis 8 160
Harapan I Kabupaten Purwakarta 24 155
Harapan II Kabupaten Bandung Barat 21 140
Harapan III Kabupaten Indramayu 20 135

7. KALIGRAFI PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Sukabumi 6 185
Juara II Kabupaten Sumedang 10 180
Juara III Kabupaten Cianjur 4 175
Harapan I Kota Tasikmalaya 9 162
Harapan II Kabupaten Indramayu 20 158
Harapan III Kabupaten Subang 12 157

8. QOSIDAH

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kota Bandung 2 3759
Juara II Kabupaten Bandung 22 3600
Juara III Kabupaten Tasikmalaya 5 3588
Harapan I Kota Tasikmalaya 9 3543
Harapan II Kabupaten Sumedang 10 3508
Harapan III Kabupaten Sukabumi 6 3498

9. MTQ PUTERA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 335
Juara II Kabupaten Majalengka 3 327
Juara III Kabupaten Garut 25 326
Harapan I Kabupaten Tasik 5 312
Harapan II Kabupaten Cirebon 11 310
Harapan III Kabupaten Purwakarta 24 3

10. MTQ PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kota Tasik 9 308
Juara II Kabupaten Ciamis 8 304
Juara III Kabupaten Purwakarta 24 303
Harapan I Kabupaten Bandung 22 299
Harapan II Kabupaten Sukabumi 6 293
Harapan III Kabupaten Sumedang 10 292

11. SHALAT BERJAMAAH

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 276
Juara II Kabupaten Ciamis 8 275
Juara III Kabupaten Bandung 22 274
Harapan I Kabupaten Bogor 23 273
Harapan II Kabupaten Indramayu 20 272
Harapan III Kabupaten Sumedang 10 271

JUARA UMUM

No. Kabupaten/Kota No. Peserta Urutan Kejuaraan/
Jumlah Perolehan
I II III IV V VI
1. Kabupaten Cianjur 4 4 1  – 1  –
2. Kabupaten Cirebon 11 2 1  – 1 1  –
3. Kabupaten Bandung 22 1 2 2 1 1  –

REKAPITULASI PENDAPATAN URUTAN KEJUARAAN

No. NAMA KAB./ KOTA CERDAS DACIL MHQ KALIGRAFI MTQ SHALAT QASIDAH
 CERMAT PA PI PA PI PA PI PA PI
1 Kota Bogor 4
2 Kota Bandung 1
3 Kabupaten Majalengka 6 2
4 Kabupaten Cianjur 5 1 1 3 1 1
5 Kabupaten Tasikmalaya 5 1 4 3
6 Kabupaten Sukabumi 2 6 1 5 6
7 Kota Cimahi
8 Kabupaten Ciamis 2 3 3 2 2
9 Kota Tasikmalaya 5 5 4 1 4
10 Kabupaten Sumedang 3 2 6 6 5
11 Kabupaten Cirebon 1 1 4 2 5
12 Kabupaten Subang 4 6
13 Kota Bekasi
14 Kabupaten Karawang
15 Kota Sukabumi
16 Kota Cirebon
17 Kota Banjar 6
18 Kabupaten Kuningan
19 Kota Bekasi 4 6
20 Kabupaten Indramayu 3 6 5 5
21 Kabupaten Bandung Barat 6 5
22 Kabupaten Bandung 3 1 2 5 4 3 2
23 Kabupaten Bogor 3 4
24 Kabupaten Purwakarta 2 4 6 3
25 Kabupaten Garut 4 2 3
26 Kota Depok